Co ze zmianami w podatkach w 2021 roku?

Uchwaloną przez Sejm nowelą, która wprowadza wiele kontrowersyjnych i niekorzystnych dla podatników zmian, jak choćby opodatkowanie spółek komandytowych CIT , zajmuje się obecnie senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Kolejne posiedzenie Senatu zaplanowano na 25-27 listopada. Ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 30 listopada. Czy zdążą?

Jeżeli nie zdążą, to z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że niekorzystne zmiany w podatkach dochodowych mogą wejść tylko raz do roku i muszą zostać ogłoszone do końca listopada, by podatnicy mogli się z nimi zapoznać. Czy zatem spółki komandytowe zostaną obciążone CIT od 2021 roku? Czy regulacja pozawalająca na wybór opodatkowania CIT od początku maja 2021 roku będzie argumentem za wejściem w życie ustawy mimo opóźnionego jej ogłoszenia? To wszystko okaże się niebawem.

Być może zaczną obowiązywać jedynie regulacja kontrowersyjnej ustawy, do której na etapie głosować sejmowych dodano szereg rozwiązań związanych z COVID-19. Ogólny zamiar ustawodawcy wynikający z nowelizacji polega na tym, że skoro pandemia COVID-19 nie zakończy się do końca roku, regulacje wprowadzone na początku roku należy wydłużyć na okres do czasu zakończenia pandemii COVID-19. W nowelizacji zawarto szereg zmian, które ułatwiają życie podatnikom w czasie pandemii:

 1. art. 52l ustawy o PIT – Wydłużono możliwości korzystania ze zwiększonych limitów zwolnień przedmiotowych w PIT (o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT) dla:
 • zapomogi, wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji oraz dla zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci  – wydłużono do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
 • Zaś dla świadczeń socjalnych dla pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych oraz dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu  – wydłużono do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii (zgodnie z zasadą t+1). 
 1. art. 52t ust. 1 ustawy o PIT (analogicznie art. 38l ust. 1 ustawy o CIT) – wydłużono możliwość korzystania z odliczeń kosztów w ramach ulgi B+R;
 • Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,  podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h – odliczenie takie można stosować do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

(tj. Odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19)

 1. Analogicznie uczyniono z IP BOX – zmodyfikowano art. 52u ustawy o PIT (analogicznie art. 38m ustawy o CIT): 
 • Podatnicy, osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.- w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 
 1. art. 52n ustawy o PIT (analogicznie w art. 38g ust. 1 ustawy o CIT, analogicznie art. 57b ust. 1  ustawy o ryczałcie) – Odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19:
 • Wydłużono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowana (u ryczałtowców- wartości przychodu) darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

Dodano nowe brzmienie o jakie wartości kwot darowizn można odliczyć od podatku te kwoty (nowa regulacja art. 52n ust. 2 pkt 4-6 ustawy o PIT , analogicznie art. 38g ust. 2 pkt 4-6 ustawy o CIT) :

 • darowanych od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – w wysokości 200 % wartości darowizny;
 • darowanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2020 r. – w wysokości 150% wartości darowizny; 
 • darowanych od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – w wysokości 100% wartości darowizny. 
 1. art. 52x ustawy o PIT (analogicznie art. 38p ustawy o CIT, analogicznie art. 57e ustawy o ryczałcie)- darowizny sprzętu komputerowego placówkom oświatowym
 • Wydłużono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ( u ryczałtowców- wartości przychodu) wartości darowizn sprzętu komputerowego placówkom oświatowym  – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 • Chodzi tu o darowizny sprzętu komputerowego i tabletów zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego. 

Analogicznie jak powyżej dodano nowe brzmienie o jakie wartości darowizn można pomniejszyć podstawę opodatkowania :

 • darowanych od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – w wysokości 200 % wartości darowizny;
 • darowanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2020 r. – w wysokości 150% wartości darowizny; 
 • darowanych od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – w wysokości 100% wartości darowizny. 
 1. art. 52pa ustawy o PIT (analogicznie art. 38ha ustawy o CIT)- przychody zwolnione z podatku od przychodów z budynków
 • Dodano wydłużenie tego okresu o okres od 1 stycznia 2021 – do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – ale tylko pod tym warunkiem, że po 31 grudnia 2020 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
 1. art. 52s ustawy o PIT (analogicznie art. 38k ustawy o CIT) -jednorazowe odpisy amortyzacyjne:
 • Wydłużono możliwość stosowania jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 • Chodzi wyłącznie o środki trwałe nabyte do produkcji m.in. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk
 1. art. 52w ustawy o PIT (analogicznie art. 38o ustawy o CIT oraz analogicznie art. 57d ustawy o ryczałcie) – ulga na złe długi:
 • Wydłużono do roku podatkowego, w którym obowiązywał będzie stan epidemiczny z powodu COVID-19 możliwość korzystania z preferencji w uldze na złe długi w podatkach dochodowych – ale w przypadku podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19,
 • Wierzyciele będą mogli szybciej korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych bo już po 30 dniach od zwłoki dłużnika. 
 • Nie ma konieczności czekania 90 dni, tylko tak jak obecnie – jak dłużnik będzie zwlekał z zapłatą, będą mogli pomniejszyć przychód z tego tytułu już po 30 dniach
 1. art. 52q ustawy o PIT (analogicznie art. 38i ustawy o CIT, oraz analogicznie art. 57c ustawy o ryczałcie) – Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19 
 • dłużnicy nie będą musieli po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19.
 • Zmodyfikowano przepis o zmodyfikowanie warunków z ust. 1 o to aby dla zastosowania zwolnienia: 
 • w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
 • Pozostałe warunki zostały dostosowane do brzmienia „wydłużenia”. 
 • Zastąpiono „2020 r.” Sformułowaniem  „w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”.
 1. art. 52z ustawy o PIT (analogicznie art. 38r ustawy o CIT) – KUP od kupna, wytworzenia przedmiotów darowizn na walkę z COVID-19
 • Chodzi o koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w formie darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, 
 • Na tej podstawie można zaliczać do KUP koszty poniesione na nabycie/wytworzenie tych darowizn. 
 • Wydłużono możliwość zaliczania tych wydatków do KUP do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 1. art. 52za ustawy o PIT (analogicznie art. 38s ustawy o CIT) –  wyłączenie z przychodów z pozarolniczej dział. gosp. Wartości darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19
 • Wydłużono możliwość stosowania wyłączenia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. 
 1. art. 38n ustawy o CIT – zachowanie statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomimo niespełnienia wymogu rentowności w okresie COVID-19
 • Jednym z warunków utworzenia i funkcjonowania PGK jest – nie zaleganie we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz warunek że PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%.
 • Nie spełnienie warunków sprawia, że PGK nie może być podatnikiem podatku CIT. 
 • W związku z COVID-19 wprowadzono przepis art. 38n ustawy o CIT pozwalający PGK zachować status podatnika (jako PGK) nawet jeżeli nie spełnione zostało wyżej wskazanie kryterium rentowności. 
 • Przepis art. 38n ustawy o CIT w starym brzmieniu obowiązywał wyłącznie do 2020 r. – w nowelizacji ustawodawca wydłużył do roku 2021 dla PGK, która poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. (jeżeli więc w 2021 r. nie zostanie spełniony warunek rentowności PGK nie utraci swojego statusu) 
 1. art. 52va ustawy o PIT, analogicznie art. 57h ustawy o ryczałcie  – dodano przepis o przekazaniu 1% na OPP po wyznaczonym prawnie terminie.