Split payment – błąd sprzedawcy możliwy do skorygowania przez kupującego

Wraz z dniem 1 listopada 2019, prawodawca ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustawa wprowadził obowiązek stosowania metody podzielonej płatności tzw. „split payment”. Obowiązek stosowania dotyczy transakcji z udziałem towarów i usług wskazanych w 15 załączniku do ustawy o VAT do transakcji przekraczających swoją wartością kwotę 15.000 zł brutto. W z wprowadzonymi zmianami, na uczestników transakcji nałożono nowe obowiązki; w szczególności sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w nowym trybie (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT) oraz musi przyjąć płatność w metodzie podzielonej płatności.

Pojawia się jednak pytanie, czy w sytuacji, gdy sprzedawca uchybi wystawieniu faktury w nowym trybie, nie dodając w jej treści adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, taki brak może skorygować nabywca towarów i/lub usług?
W interpretacji z dnia 18 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że istnieje taka możliwość i poza skorygowaniem błędu poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę (gdy ten zreflektuje się, że popełnił błąd), inicjatywę może podjąć nabywca towarów wystawiając notę korygującą zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. Prawo do wystawienia takiej noty przysługuje każdemu nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą błędy, także temu, który nie jest podatnikiem VAT.
Zatem, jeżeli istnieje obowiązek zapłaty z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, to wystawiona faktura dokumentująca te transakcje powinna zawierać zapis „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli brak takiej adnotacji dostrzeże nabywca, to w ocenie Dyrektora KIS, z racji tego, że na nabywcy spoczywa obowiązek weryfikowania przedmiotu i wartości transakcji i to on inicjuje płatność oraz odpowiada za wybór formy płatności, nabywca może taką fakturę skorygować poprzez wystawienie noty korygującej.

Na margine dodać należy, że podmiot sporządzający notę korygującą zobowiązany jest przesłać ją wystawcy faktury (faktury korygującej) wraz z kopią. Jeżeli wystawca faktury (faktury korygującej) zaakceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktury, a kopię odsyła wystawcy noty. Obowiązywanie noty korygującej wymaga bowiem zatwierdzenia i posiadania tej noty w dokumentacji księgowej przez obydwie strony transakcji.