Podatek od zwrotu przez pracodawcę wydatków za wykorzystanie własnych samochodów do celów służbowych

W doktrynie od pewnego czasu panuje spór – zdanie organów skarbowych przeciwstawia się stanowisku przyjętemu przez sądownictwo administracyjne.

Chodzi mianowicie o sytuacje, w których pracownicy używają swoich prywatnych samochodów do celów firmowych w granicach obszaru wskazanego w umowie o pracę jako miejsce zatrudnienia, a więc w podróżach, które nie spełniają definicji podróży służbowych.

Gwoli przypomnienia istnieją 2 metody rekompensowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania własnego auta: poprzez ryczałt, bądź „kilometrówkę”. W każdym przypadku pod uwagę brana jest pod uwagę stawka za kilometr wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271). I tak, w przypadku ryczałtu przyjętą stawkę mnoży się przez ustalony z góry limit kilometrów za jazdy lokalne. W kilometrówce natomiast stawkę z rozporządzenia mnoży się przez faktycznie przejechaną liczbę kilometrów ustaloną na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. W tym drugim przypadku pracownik dostaje więc dokładnie tyle, ile wydał.

Kwestia sporna polega bowiem na odpowiedzi na pytanie czy w wyniku zwrotu przez pracodawcę na rzecz pracownika wydatków przez niego poniesionych w związku z wykorzystaniem własnego pojazdu do celów służbowych podlega opodatkowaniu. W ocenie NSA, w takiej sytuacji przychód po stronie pracownika w ogóle nie powstaje, bo jazdy lokalne są realizowane w interesie pracodawcy, a nie pracownika, który – jeśli zwracane są mu faktycznie poniesione koszty – nie uzyskuje żadnego przysporzenia. Zwrot przez pracodawcę wydatków poniesionych przez pracownika jest niejako „przesunięciem” kosztów poniesionych pierwotnie przez pracownika, ale które faktycznie obciążają pracodawcę, bo to on zlecił pracownikowi takie działanie.

Zdaniem fiskusa, zwrot omawianych kosztów stanowi przychód dla pracownika, bowiem ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizynych odnoszą się do szczególnych przypadków jak np. dla jazd niebędących podróżami służbowymi, ale odbywanych wyłącznie przez pracowników poczty, lasów czy pomocy społecznej (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT). Wykluczona została także możliwość zaliczenia owych zwrotów jako ekwiwalentów pieniężnych za używany przez pracownika sprzęt stanowiący jego własność (art. 21 ust.1 pkt 13 ustawy o PIT).