IP-BOX

Wprowadzone w życie wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozwiązanie w podatkach dochodowych cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem podatników. Instytucja tzw. IP-BOX pozwala opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu kwalifikowanych praw autorskich preferencyjną stawką 5%. Przyjęte rozwiązanie jest niewątpliwie „ukłonem” ustawodawcy w stronę branż twórczych – w głównej mierze w stronę branży informatycznej, w której przedsiębiorcy tworzący nowe oprogramowania, algorytmy, bądź ulepszający już istniejące, uzyskiwane z tego tytułu dochody (inkasowane z opłat i należności licencyjnych), mogą opodatkować z zastosowaniem o wiele niższej stawki podatku dochodowego. IP BOX pozwala więc zaoszczędzić twórcom sporo pieniędzy, co w ocenie środowisk branżowych stanowi świetny impuls do dalszego rozwoju.

Poza warunkami czysto formalnymi przewidzianymi w ustawie (PIT i CIT), które obligatoryjnie należy spełnić, aby móc zastosować preferencyjną stawkę 5% podatku, w pkt 75 „Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX” zachęca się podatnika chcącego zastosować preferencyjną metodę opodatkowania uzyskiwanych dochodów, do wystąpienia o indywidualna interpretację przepisów prawa podatkowego. Resort finansów zaleca takie działanie zważywszy na dynamikę zmian w branżach twórczych oraz ze względu na brak jednoznacznie wykształconej praktyki stosowania przepisów IP BOX w odniesieniu do różnych branż. Każdy przypadek należy bowiem traktować w sposób indywidualny, stąd aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji zaleca się wystąpienie z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. Urzędowy koszt złożenia wniosku wynosi co do zasady 40 zł, a więc w obliczu potencjalnych oszczędności podatkowych, które podatnik może uzyskać opodatkowując uzyskane dochody stawką 5%, jest to koszt symboliczny.

Co ciekawe, niedawno, bo pod koniec stycznia 2020 r. znany z warszawskiego parkietu giełdowego gigant – CD Project pochwalił się otrzymaną pozytywną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych z tytułu autorskiego prawa do programu komputerowego. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki, że tworzone przez spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP BOX zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej. W sukurs za CD Project poszły inne giełdowe spółki branży komputerowej (gamingowej) występując o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Podatników chcących stosować preferencyjną metodę opodatkowania dochodów przerażać może konieczność wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, zaś prowadzących rozliczenia w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji (art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W objaśnieniach Ministerstwa Finansów wskazano, że ewidencja taka może być prowadzona w dowolnej formie, nawet w postaci sporządzonego techniką komputerową arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzać będą poniesione wydatki dotyczące każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Przyjęte rozwiązanie nie powinno więc spędzać snu z powiek podatnikom.